Четвер, 13-Червня-2024, 06:10:10 Ви увійшли як  Гість | Група "Гости"  Вітаю Вас  Гість | RSS

 | ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід

Clocks for website
<a href="http://www.clock4blog.eu">clock for blog</a>
Free clock for your blog
» Меню сайту

» Категорії
Статті Чорновола [7]
ЗМІ про нас [1]
Історія [8]
Акції [17]
Події [13]
Аналітика [23]
Думка лідерів [42]
Заяви, звернення [50]


»Архів

» Випадкове фото


 
Сохранить

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

[версія для друку]

 

Економічною основою політичної системи України має бути вільна, багатоукладна, ринкова соціально орієнтована національна економіка. Головні чинники її становлення – цілковита ґарантованість та недоторканність приватної власності на майно, засоби підприємництва, землю, капітальні об’єкти, технології, фінанси. Держава повинна розглядатися як рівноправний суб’єкт приватної власності.
    Народний Рух України переконаний, що основною метою економічної політики держави є зростання життєвого рівня громадян України. Ця мета досягається шляхом створення сприятливого інвестиційного клімату та умов для трудової, ділової, підприємницької активності, стимулювання виробництва й підвищення конкурентоздатності наших товарів, зростання продуктивності праці на основі науково-технічного прогресу і нових стимулів до праці, забезпечення на цій основі соціальних ґарантій і підвищення життєвого рівня населення.
    Рух наголошує, що економіка держави має функціонувати в умовах ринкової конкуренції та самореґулювання для максимального задоволення соціальних і споживчих потреб громадян. Кожне підприємство чи приватний підприємець мають діяти за власною ініціативою і відповідно до власної зацікавленості, не порушуючи чинного законодавства та прав споживачів своєї продукції (послуг), не завдаючи їм шкоди, не порушуючи прав інших підприємств – виробників аналогічної продукції (послуг).
    Народний Рух України вважає, що головне завдання у сфері економічної політики полягає у вдосконаленні моделі переходу до ринку. Особливого значення Рух надає інституційній політиці. Система економічних інститутів повинна включати ринок, дрібне і середнє підприємництво, корпорації, державу, соціальний контроль над господарською і фінансовою діяльністю. Необхідно комплексно використати всі ці інституції, пам´ятаючи, що неможливо відразу перейти до ринкової економіки в її чистому вигляді, потрібно пройти через перехідний період.
    Народний Рух України розглядає приватизацію державного та комунального майна як спосіб реформування відносин власності в Україні, формування ефективного власника, підвищення конкурентоздатності національного товаровиробника. Рух переконаний, що приватизація повинна відбуватися виключно на засадах прозорості, конкурентності, економічної доцільності, з дотриманням пріоритету національних інтересів.
    Основною рушійною силою розвитку економічних відносин є підприємницька ініціатива, коли кожен учасник економічних відносин діє в межах закону, на основі власного бажання і на свій власний ризик з метою отримання прибутку. Зі свого боку держава має заохочувати приватну ініціативу, всіляко захищати приватну власність.
    Суть змін в економічній політиці повинна полягати в переході від обмежувальних заходів до стимулювальних, наслідком чого повинне стати пожвавлення виробництва і на цій основі підвищення життєвого рівня населення.
    Рух вважає, що держава має сприяти розвиткові приватного підприємництва за допомогою організаційних, інвестиційних, податкових, валютно-фінансових важелів, а також наданням йому послуг державними установами.
    В основі економічних відносин має бути договірне право, яке реґулює взаємини між виробниками, продавцями (постачальниками), покупцями (споживачами). Порушення договірних прав спричиняє відповідальність згідно із законом чи умовами договору. Фінансові зобов’язання підприємств перед працівниками, іншими підприємствами і державним бюджетом є обов’язковими і забезпечуються всіма активами підприємств.
    Рух вважає, що держава не повинна втручатися у господарсько-комерційну діяльність підприємств, укладання господарських договорів, визначення ринків збуту продукції, економіко-правові відносини всередині підприємств. Фінансування діяльності суб’єктів економічних відносин має відбуватися з небюджетних джерел, окрім цільового фінансування державних стратеґічних програм через механізм конкурсного відбору виконавців державних замовлень.
    Народний Рух України наголошує на необхідності стимулювання об’єднання приватного підприємництва, структурних галузевих перетворень, концентрації капіталів через акціонерні товариства, вільний продаж акцій, захист прав акціонерів, підпорядкування держави як акціонера рішенням корпорації.
    Для повернення в Україну капіталу, вивезеного за кордон, потрібно створити сприятливі для цього макроекономічні умови (стабільність національної грошової одиниці, низький рівень інфляції, стимуляційна і стабільна податкова політика).
    Рух вважає, що сукупне податкове навантаження (податки до бюджету, Пенсійного фонду та фондів соціального страхування і зайнятості) не може перевищувати 35% від чистого доходу підприємства. Має відбуватися поступове зменшення чи скасування більшості непрямих податків (на додану вартість, митні збори, інші платежі з обороту та продажів).Відповідно державна податкова політика повинна базуватися на таких засадах:
    – економічної ефективності: податкова політика має сприяти ефективному перерозподілові ресурсів у державі;
    - простоти: податкова система має бути простою в адміністративному сенсі;
    - гнучкості: податкова політика повинна мати здатність швидко змінюватися в залежності від поточних економічних обставин;
    - ясності: громадяни України повинне розуміти, для чого сплачуються і в який спосіб використовуються ті чи інші податки.
    Рух переконаний у потребі особливої культури збору податків. З одного боку, податкова система має сприяти розвиткові суб’єкта господарської діяльності, для чого необхідно відмовитися від практики планових показників зборів пені та штрафів; з іншого – платник податків повинен нести відповідальність, зокрема юридичну, за умисну несплату податків і зборів.
    >Потреби у фінансуванні владних функцій мають здійснюватися за рахунок Державного та місцевих бюджетів. У видатках Державного бюджету має щорічно зростати частка витрат на соціальну сферу (освіту, медицину, культуру, науку та інформацію, екологію, житлово-комунальні потреби).
    Рух виступає за те, щоб держава забезпечувала умови для функціонування виробничої, господарської та фінансово-ринкової інфраструктури, створювала для учасників економічних відносин нормативну базу. Держава може втручатися в економіку лише з метою ´ арантій економічної безпеки, регулювання природних монополій, захисту прав споживачів, охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки громадян та перерозподілу частини валового внутрішнього продукту для виконання соціальних програм та управлінських функцій державою.
    >Важливого значення Рух надає проведенню ефективної реґіональної економічної та збалансованої податкової політики, заснованої на розширенні повноважень і відповідальності місцевих органів влади за хід економічних реформ, використанні ресурсного потенціалу реґіонів та їх зацікавленості у комплексному розвиткові територій, вирішенні гострих соціальних питань на основі незалежного формування бюджетів різних рівнів на основі довгострокових нормативів бюджетного забезпечення.
    Процес зовнішніх запозичень Уряду та місцевих органів влади, стан золотовалютних резервів та поточної платоспроможності держави за своїми зовнішніми зобов´язаннями мають бути підконтрольними Верховній Раді України, місцевим представницьким органам влади, відкритим для об’єднань громадян та засобів масової інформації.
    Народний Рух України вважає, що економіка України повинна інтеґруватися з економікою розвинутих держав Європи і світу. Україна має вступити до Світової організації торгівлі. Для цього національна економіка повинна бути скерована на інноваційний шлях розвитку з метою досягнення високої конкурентоздатності продукції вітчизняного товаровиробника. Держава має стимулювати таку інноваційну діяльність.
    Держава повинна сприяти підвищенню конкурентоздатності національної економіки і прибутковості зовнішньої торгівлі економічними (валютно-курсовими, кредитно-ґарантійними, обмеженням монопольного становища постачальників, тарифними) методами, преференціями виробництву, залученням прямих іноземних інвестицій, лібералізацією руху товарів, капіталів, робочої сили, технологій та менеджменту.
    Аграрна реформа. Народний Рух України надає пріоритетного значення розвиткові аграрного сектора економіки.
    Значна частина положень попередньої редакції Програми Народного Руху України була закладена в основу державної політики і поетапно реалізована в процесі аграрної реформи.
    Основною метою аграрної політики Руху на 2000 – 2004 роки є забезпечення післяприватизаційної підтримки приватних господарств аграрного сектора, формування ринкового середовища у сільському господарстві, поступове підвищення прибутковості сільськогосподарського виробництва та зростання добробуту українських селян. Пріоритетними повинні стати такі напрямки проведення аграрної реформи:
    – реорганізація структури органів державного управління агропромисловим комплексом відповідно до функціональних засад їхньої діяльності в умовах ринкової економіки;
    – поглиблення земельної реформи шляхом видачі Державних актів на право приватної власності на землю власникам земельних часток (паїв), а також громадянам України, репресованим тоталітарним режимом, або їх прямим спадкоємцям та законодавче формування інфраструктури ринку землі;
    – завершення реструктуризації реформованих колективних сільськогосподарських підприємств (КСП), в тому числі сільськогосподарських виробничих кооперативів, у нові економічно ефективні господарські структури - селянські (фермерські) господарства, приватні (приватно-орендні) підприємства, господарські товариства -та вреґулювання майнових відносин шляхом видачі колишнім членам КСП свідоцтв (сертифікатів) про право власності на майнові паїз широким застосуванням орендних відносин відповідно до законів України;
    – розширення особистих підсобних господарств за рахунок земельних часток (паїв) їх власників без реєстрації юридичної особи, як основи родинних селянських господарств, та реалізація соціальної доктрини зайнятості сільського населення шляхом розвитку малого та середнього підприємництва;
    – диверсифікація виробничої і підприємницької діяльності господарств і підприємств агропромислового комплексу, створення нових робочих місць у сільській місцевості через підтримку несільськогосподарського підприємництва, комплексний розвиток сільських територій та соціальної інфраструктури села;
    – реалізація цінової політики шляхом відпрацювання механізмів ціноутворення на внутрішньому ринку сільськогосподарської продукції через формування інфраструктури аграрного ринку, яка передбачала б розвиток біржової торгівлі, створення агроторгових домів як брокерських контор аграрних бірж, оптових продовольчих та плодоовочевих ринків, аукціонів живої худоби, заготівельних пунктів, мережі роздрібної торгівлі, в тому числі через систему супермаркетів, створення системи цінового моніторингу;
    – розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, в тому числі мережі машинно-технологічних станцій, із залученням до кооперативного руху дрібних землевласників та створення кредитних спілок за участю власників особистих селянських та фермерських господарств, інших сільськогосподарських підприємств;
    – технічне переоснащення сільськогосподарського виробництва через запровадження системи довготермінового низьковідсоткового кредитування сільськогосподарських підприємств усіх форм приватного господарювання шляхом створення Земельного (іпотечного) банку;
    – розширення зовнішніх ринків збуту сільськогосподарської продукції через підвищення конкурентоздатності продуктів харчування вітчизняних товаровиробників, розробки і впровадження вітчизняних стандартів і технічних умов та законодавче формування відповідної митної політики;
    – залучення іноземних та вітчизняних інвестицій в аграрний сектор з метою технічного і технологічного переобладнання підприємств для нарощування виробництва конкурентоздатної продукції через законодавче формування сприятливого податкового та інвестиційного клімату;
    – розробка урядових галузевих програм, запровадження системи ліцензування і квотування виробництва сільськогосподарської продукції та зонального районування у рослинництві і тваринництві, реалізація на цій основі диференціальної державної фінансової підтримки сільськогосподарського виробництва;
    – реформування системи аграрної науки та освіти шляхом об’єднання профільних наукових та навчальних закладів з метою підвищення якості підготовки спеціалістів та ефективності наукових досліджень і їхнього запровадження у практику виробництва;
    – створення Національної сільськогосподарської дорадчої служби для забезпечення сприяння прибутковому розвитку сільськогосподарського сектора економіки шляхом консультаційної підтримки, навчання, надання послуг в організації виробництва та маркетингу виробникам сільськогосподарської продукції;
    – дереґуляція аграрної економіки шляхом підтримки громадських об’єднань, у тому числі реґіональних об´єднань землевласників (аграрних палат), професійних самоврядних організацій, їх залучення до участі у виробленні і реалізації державної аграрної політики та передачі їм частини повноважень, раніше властивих органам державної влади.
    Вислідом аграрної реформи має стати прибутковість нових форм господарювання у сільському господарстві та зростання на цій основі добробуту сільського населення.


» Голова
 
 Голова Миргородської міської організації Народного Руху України

» Нові фото


» Календар
«  Червень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

» Дузі сайту

maidan.org.ua

PR-CY.ru

Информер тиц и PR


Хранение изображений бесплатный хостинг изображений Закачивай Любые картинки
Бои: смотреть драки Онлайн
Медицинские тесты Свойства витаминов Ru
Если ты в игре продажа развивающие игры Вступай!
Жми сейчас: интернет магазин новости Регистрируйся!

Copyright MyCorp © 2024
Конструктор сайтів - uCoz